منوهای نصب در پنل مدیریت

جلسه هم اندیشی با رابطین دوره دوم متوسطه و هنرستان ها


با عنایت به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و آغاز به کار برنامه های آموزشی و پژوهشی پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان شاهرود ،اولین جلسه توجیهی رابطین پزهشسروا دوره دوم متوسطه و هنرستان ها درروز شنبه 8 /8 /1400 در سالن همایش خوارزمی برگزار گردید.

 اهم موضوعات مطرح در جلسه به شرح ذیل می باشد:

آگاه نمودن دانش آموزان از بخشنامه های علمی و پژوهشی و تحقیقی و هدایت دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره ها ، المپیادهای علمی ، مسابقات کشوری ، استانی و منطقه ای و

 – تشویق و ترغیب دانش آموزان براساس استعدادها و توانمندی های آنان

 معرفی دانش آموزان محقق و پژوهشگر ( شامل کلیه مشخصات دانش آموزان و نام اثر(

معرفی کانال اطالع رسانی در بستر شاد و سایت پژوهشسرا به دانش آموزان برای اطالع رسانی از برنامه های پژوهشسرا و آزمایشگاه مرکزی

– شروع بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره علمی پژوهشی به منظور گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی و معرفی سایت جشنواره جوان خوارزمی به دانش آموزان

 – ارایه فعالیت های رابطین هر سه ماه

تشکیل انجمن های علمی دانش آموزان در مدارس و ارسال صورت جلسات به پژوهشسرا در پایان از مدارس شرکت کننده در این جلسه ( معراج ، 19دی، فرشته، امام محمدباقر، امیدهای فردا ، زکریای رازی ، صدرا ، علوی ، الزهرا ، هفتم تیر ، شریعت ، رسول اکرم ، امام خمینی ، شاهد و کارو دانش محمدی ) تقدیر و تشکر می گردد.

طراحی شده توسط گروه IT پژوهشسرا