منوهای نصب در پنل مدیریت

جلسه هم اندیشی با رابطین دوره اول متوسطه

با عنایت به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و آغاز به کار برنامه های آموزشی و پژوهشی
پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان شاهرود ،اولین جلسه توجیهی رابطین پزهشسروا دوره اول متوسطه درروز یکشنبه 9 /8 /1400 در سالن
همایش خوارزمی برگزار گردید .

اهم موضوعات مطرح در جلسه به شرح ذیل می باشد :

آگاه نمودن دانش آموزان از بخشنامه های علمی و پژوهشی و تحقیقی و هدایت دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره ها ، المپیادهای علمی ،
مسابقات کشوری ، استانی و منطقه ای و

تشویق و ترغیب دانش آموزان براساس استعدادها و توانمندی های آنان

معرفی دانش آموزان محقق و پژوهشگر ( شامل کلیه مشخصات دانش آموزان و نام اثر(

معرفی کانال اطالع رسانی در بستر شاد و سایت پژوهشسرا به دانش آموزان برای اطالع رسانی از برنامه های پژوهشسرا و آزمایشگاه مرکزی

معرفی جشنواره علمی پژوهشی به منظور گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی و سایر مسابقات

ارایه فعالیت های رابطین هر سه ماه
تشکیل انجمن های علمی دانش آموزان در مدارس و ارسال صورت جلسات به پژوهشسرا

در پایان از مدارس شرکت کننده در این جلسه ( محدثه ، 13 آبان ، بشارت ، امام هادی ، کوثر ، 17 شهریور ، حضرت معصومه ،
نجابت ، 15 خرداد، بشری ، آسیه ، تبیان ، اخالص ، حافظ ، عالمه طباطبایی ، دکتر علی شریعتی ، مبارزان ، شهید جواد ابراهیمی ،
شهیدمطهری ، ابوذرغفاری و فرزانگان ) تقدیر و تشکر می گردد.

طراحی شده توسط گروه IT پژوهشسرا